Veelgestelde vragen

NIBC Vastgoed Hypotheek financiert ook woningen die kamersgewijs verhuurd worden, mits het onderpand gelegen is in een stad waar een hogeschool of universiteit gevestigd is. 

Woning die verhuurd worden aan een woongroep, worden gefinancierd zoals overige regulier verhuurde woningen, mits:

 • Verhuur plaatsvindt conform wet- en regelgeving, waaronder de eisen die de betreffende gemeente stelt aan woongroepen
 • Er sprake is van 1 huurcontract en 1 huurbetaling per maand
 • Taxatie plaatsvindt op basis van verhuur aan een regulier huishouden (dus niet op basis van de hogere huuropbrengst aan een woongroep)

NIBC vereist altijd een eerste recht van hypotheek en staat geen 2e hypotheek achter zich toe.

Als u een NIBC Vastgoed Hypotheek aanvraagt op basis van een onderpand dat reeds in uw bezit is en belast is met meerdere hypotheken, moeten dus alle bestaande geldverstrekkers worden afgelost.

Neemt u bij vragen contact op met uw adviseur.

In principe is onderverhuur niet toegestaan en vraagt NIBC Vastgoed Hypotheek dat het onderpand verhuurd wordt middels een rechtstreekse huurovereenkomst tussen eigenaar / verhuurder en huurder / gebruiker / bewoner. In individuele casussen kan hiervan, na voorafgaande goedkeuring door NIBC Vastgoed Hypotheek, afgeweken worden. Een voorbeeld hiervan is verhuur van een woning aan een zorginstelling t.b.v. begeleid wonen. Als dit op de juiste wijze vastgelegd is kan hier apart toestemming voor gegeven worden.

Onderstaande is lijst van voorbeelden van niet toegestane onderpanden. Deze lijst is niet uitputtend. Neemt u in geval van twijfel contact met ons op. 

 • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt;
 • Panden die worden gebruikt als coffeeshop, growshop, prostitutie, etc.;
 • Recreatiewoningen;
 • Stacaravans, woonwagens en woonboten;
 • Woningen gelegen op een bedrijventerrein, ook als dit een woonbestemming heeft;
 • Een pand gelegen op vervuilde grond;
 • Een woning waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt;
 • Coöperatieve flatexploitatieverenigingen;
 • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden;
 • Panden waarop beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder rusten;
 • Panden met een bezwarend kettingbeding;
 • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik;
 • Door de gemeente aangeschreven panden met betrekking tot achterstallig onderhoud;
 • Panden in gebruik voor short-stay rentals, bijvoorbeeld via gespecialiseerde verhuurmaatschappijen zoals via AirBnB;
 • (Woon)boerderijen
 • Houtskeletbouw
 • Maatschappelijk gebonden eigendom

Ook als u woonachtig bent buiten Nederland, maar wel in een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, of Zwitserland, dan kunt u een lening aanvragen, mits u beschikt over:

- een Nederlands paspoort
- een correspondentieadres in Nederland
- een Burgerservicenummer (BSN)
- een Nederlandse bankrekening voor de incasso van rente en aflossing
- een in Nederland gevestigde beheerder van uw vastgoed

Als u tijdelijk buiten de Europese Unie woont, terwijl u als expat werkt voor een in Nederland gevestigde onderneming, neemt u dan vooraf contact met ons op om uw individuele casus te bespreken.

Als u een financiering wilt arrangeren voor een CV, neemt u dan s.v.p. vooraf contact op om de mogelijkheden te bespreken.

NIBC Vastgoed Hypotheek financiert in voorkomende gevallen CVs. Als uitgangspunt hanteren wij dat er sprake moet zijn van een klein aantal commanditaire vennoten die ook anderszins een relatie hebben, bijv. een familie of enkele vrienden. E.e.a. is verder afhankelijk van de juridische documentatie van de CV. De minimum leningomvang hangt af van de complexiteit van de structuur, maar is tenminste EUR 500.000.

Er tekent altijd iemand mee als kredietnemer, vaak een bestuurder van de beherend vennoot. Afhankelijk van de situatie wordt de aansprakelijkheid van de beherend vennoot en commandieten vastgesteld.

Ja. U moet het bedrag zo snel mogelijk aan ons betalen op ons bankrekening NL 95 ABNA 0588 270 288 ten name van ''Stichting ontvangsten Hypotheekgelden'' onder vermelding van: "leningnummer + leningdeelnummer".

U kunt per kalenderjaar per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoofdsom zonder boete aflossen.  U kunt dit terugvinden in de algemene voorwaarden van uw lening.


Bijvoorbeeld:
Uw lening bestaat uit twee leningdelen, namelijk een deel aflosvrij met leningdeelnummer 101 en een lineaire lening met leningdeelnummer 102. Stel het aflossingsvrije deel was oorspronkelijk een hoofdsom van EUR 100.000,- en het lineaire deel EUR 50.000,-. Dan betekent dit dat u EUR 10.000,- per kalenderjaar mag aflossen op leningdeelnummer 101 en EUR 5.000,- op leningdeelnummer 102.


Graag een aparte overboeking per leningdeel.


Als u wilt aflossen op uw hypotheek kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 95 ABNA 0588 270 288 ten name van ''Stichting ontvangsten Hypotheekgelden'' onder vermelding van: "extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer". U hoeft uw aflossing niet vooraf aan te kondigen. De bevestiging van deze extra aflossing ontvangt u na ongeveer vijf werkdagen. Vervolgens zal er nog een nieuw leningoverzicht per post opgestuurd worden. 
 
Laat u bij twijfel adviseren door uw adviseur.

U krijgt uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van uw huidige periode een voorstel per post. Dit voorstel bevat het nieuwe rentepercentage dat hoort bij dezelfde periode. Bij dit voorstel zit ook een keuzeformulier. Als u een andere periode wilt kiezen, kunt u dit formulier gebruiken om uw keuze aan ons door te geven. Om het formulier op tijd te kunnen verwerken, vragen wij u het formulier uiterlijk twee weken voor het verlopen van de huidige periode terug te sturen.

LET OP!: Als u niet (tijdig) reageert op ons voorstel gaan wij ervanuit dat u akkoord gaat met het voorstel.

Wanneer u een financiering heeft op meerdere onderpanden en u verkoopt één van die onderpanden, dan bepaalt NIBC van geval tot geval welk bedrag op de financiering afgelost moet worden.

In het algemeen zullen wij u vragen om een pro rata deel van de lening af te lossen.

Bijvoorbeeld:
Stel u heeft 2 onderpanden van EUR 200.000 en EUR 400.000 (totaal EUR 600.000) met daarop een uitstaande financiering van EUR 420.000. U verkoopt het eerste onderpand voor EUR 250.000. Wij zouden u dan vragen om (EUR 200.000 / EUR 600.000 x EUR 420.000) = EUR 140.000 af te lossen.

Hierop zijn afwijkingen omhoog en omlaag mogelijk. Als u bijv. een erg lage bevoorschotting heeft, dan is het soms mogelijk om een pand te verkopen en niet of nauwelijks af te lossen. Als u daarentegen 2 onderpanden had van uiteenlopende kwaliteit (een zeer goede woning en een woning van matige kwaliteit) en u verkoopt de zeer goede woning, dan kunnen wij u vragen om een meer dan evenredig deel van de lening af te lossen. In alle gevallen geldt uiteraard dat de financiering binnen de afgesproken convenanten moet blijven.

Het kan zijn dat we in voorkomende situaties vragen om een taxatie update van het resterende onderpand aan te leveren.

U kunt via de notaris een verzoek tot gedeeltelijk royement indienen. Dit verzoek zullen wij na ongeveer 5 werkdagen oppakken ter beoordeling.

De incasso van rente en aflossing vindt plaats op de een na laatste werkdag van de maand.


Als uw lening begin van de maand bij de notaris is gepasseerd, vindt de incasso plaats aan het einde van de eerste maand. In andere gevallen volgt de eerste incasso pas aan het einde van de maand daarop volgend.

U kunt uw adreswijziging middels dit formulier aan ons doorgeven.

LET OP! Vergeet niet een kopie van uw legitimatie mee te sturen.

Een huurmutatie kunt u doorgeven middels de online klantenportal. U komt in deze portal door op de website www.vastgoedhypotheek.nl te klikken op de button ''Login''. Met de bij u bekende gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen.

 

Als u bent ingelogd komt u direct op de homepage van uw online portal. Vervolgens klikt u op de tekst ''huurlijsten'' waarna u een overzicht ziet van uw leningen. U klikt dan op de betreffende lening waarvan u een wijziging wilt doorgeven, waarna het onderpand verschijnt. Ook daar klikt u op en dan tot slot nog op de betreffende unit. Het potloodje achter de unit geeft u de mogelijkheid om de huurder te wijzigen.

 

Indien u nog geen account heeft vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen (070 342 55 00) of een mailtje te sturen naar info@vastgoedhypotheek.nl. Mocht u een mail sturen dan ontvangen wij graag het emailadres en telefoonnummer waaraan het account gekoppeld zou moeten zijn.

U kunt een wijziging van uw incassorekening aan ons doorgeven middels dit formulier.


LET OP! Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van uw rekeningafschrift mee te sturen.

Als u in de maand december een extra bedrag aflost, wordt de extra terugbetaling verwerkt met de datum waarop wij het bedrag hebben ontvangen. Het kan evenwel voorkomen dat deze extra aflossing nog niet in uw jaaropgave verwerkt is.


U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw extra aflossing. Deze brief kunt u gebruiken bij het corrigeren van uw totale lening per 31 december op uw belastingaangifte. U heeft hiervoor geen aangepast jaaroverzicht nodig.

Nee, NIBC financiert geen objecten bezwaard met recht van vruchtgebruik.

U kunt met maximal 4 aanvragers samen een financieringsaanvraag doen

U kunt een aanvraag indienen om een lopende lening te verhogen, mits de verhoging tenminste EUR 15.000 bedraagt. Let op: Bij verhogingen onder de EUR 70.000 wordt EUR 250,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 070 342 55 00 of een mail sturen naar info@vastgoedhypotheek.nl

 

 

Opname van liquiditeit is onder voorwaarden mogelijk. Als u het onder te zetten vastgoed recent heeft aangekocht met spaargeld en uw spaargeld weer wilt aanvullen, dan kan dat. Als het vastgoed al langer dan 1 jaar in bezit is, dan kan liquiditeit alleen worden verstrekt als dat zal worden aangewend voor aankoop of verbetering van te verhuren vastgoed in Nederland.

Nee, NIBC Vastgoed Hypotheek verstrekt geen bankgaranties.

U betaalt over de maand waarin de extra terugbetaling door ons ontvangen is nog het ‘oude’ termijnbedrag. In deze maand betaalt u dus teveel. Dit teveel betaalde bedrag wordt extra in mindering gebracht op de hoogte van uw lening. Daarna berekenen wij het nieuwe termijnbedrag.


Na het overmaken van de extra terugbetaling betaalt u dus nog één keer het oude termijnbedrag. De maand daarna is uw termijnbedrag aangepast aan uw nieuwe schuldrest.

Als u een paspoort heeft dat is uitgegeven in één van de EER-lidstaten of Zwitserland en u woont/werkt voorafgaand aan de aanvraag al minimaal drie jaar in Nederland, is het mogelijk een financieringsaanvraag in te dienen.


Als u geen Nederlander of ingezetene bent van een EER-lidstaat of Zwitserland, neemt u dan vooraf contact met ons op om uw individuele casus te bespreken.

Uw jaaroverzicht wordt eind januari opgemaakt en verstuurd. 

U kunt een verhogingsaanvraag indienen als het vastgoed meer waard is geworden door bijvoorbeeld een verbouwing of positieve ontwikkelingen in de markt. Voor deze verhoging dient u contact op te nemen met één van onze aangesloten adviseurs. Zij beschikken over de formulieren voor het indienen van de verhogingsaanvraag. Veelal zal een update van de taxatie benodigd zijn.

Voor een actueel overzicht van uw lening kunt u een e-mail, met daarin uw verzoek en leningnummer, sturen naar documenten@vastgoedhypotheek.nl. Na vijf werkdagen ontvangt u dit overzicht per post. 

De laatste versie van het aanvraagformulier vindt u hier.

  

Overige formulieren (clientprofielformulier, herkomst middelen formulier en huurlijst) vindt u hier

 

Het verhogingsformulier vindt u hier 

 

De verklaring liquiditeit (wanneer uw klant liquide middelen wil opnemen voor de aankoop of verbetering van vastgoed) vindt u hier

NIBC Vastgoed Hypotheek heeft recent een klantenportaal gelanceerd. In dit klantportaal kunt u de gegevens van uw financieringen inzien, huurmutaties doorgeven en uw correspondentie digitaal inzien.

Als u toegang wilt, neemt u dan contact met ons op via 070 342 5500.

Ja, de bank is verplicht leningen aan natuurlijke personen te registreren bij het BKR. De lening wordt geregistreerd als ZK (Zakelijke Krediet). De hoofdsom wordt niet vermeld.      

Voor een aantal wijzigingen op uw bestaande hypotheek brengen wij kosten in rekening:

- Ontslag en/of wijziging hoofdelijke aansprakelijkheid: Vanaf €500,-

- Verhoging met minder dan €70.000,-: Vanaf €250,-
(Bij verhogingen boven de €70.000,- worden geen kosten in rekening gebracht)

- Omzetting of tussentijdse renteaanpassing: Vanaf €250,-
(Er worden geen kosten gerekend voor renteaanpassingen aan het einde van een rentevastperiode)

 

De gemeente Amsterdam heeft in de zomer van 2017 bekend gemaakt dat zij de erfpachters twee mogelijkheden gaat bieden. Afkopen met forse korting of de erfpacht vastzetten. Beide opties hebben gevolgen voor uw hypotheek.
NIBC hanteert op basis van de huidige situatie het volgende beleid; bij omzetting van erfpachtrecht in de gemeente Amsterdam dient er altijd een nieuwe akte te worden opgesteld. NIBC hanteert dit beleid zolang er nog geen duidelijkheid is vanuit de wetgever.

Waarom is het belangrijk dat er een nieuwe akte komt?

Bij het vestigen van het hypotheekrecht op het onderpand is er ook een hypotheekrecht gevestigd op het (oude) erfpachtrecht. Door een wijziging van het erfpachtrecht wijzigen ook de erfpachtvoorwaarden en is ons hypotheekrecht nog steeds gevestigd op de oude erfpachtvoorwaarden die dus niet meer van toepassing zijn. Wanneer NIBC de woning onverhoopt gedwongen moet verkopen dan kunnen we zonder aangepaste akte alleen de woning verkopen en niet het oude erfpachtrecht omdat dit eenvoudigweg dan niet meer bestaat. Kortom; verkoop zonder het erfpachtrecht zal dus ook minder op leveren. Daarom vestigen we een nieuwe aanvullende hypotheekakte op zowel het onderpand als het nieuwe erfpachtrecht, zodat we bij een eventuele uitwinning volledig van ons recht gebruik kunnen maken.

Als u een bouwdepot bij NIBC Vastgoed Hypotheek aanhoudt, bouwt u over het bedrag in het bouwdepot rentevergoeding op. Deze rentevergoeding is de gemiddelde hypotheekrente minus 1% en wordt maandelijks achteraf in minder gebracht op uw maandtermijn. Deze rentevergoeding wordt aan het einde van maand berekend over openstaand depotsaldo.

Een voorbeeld:

15 april 2021 - passeren van de akte bij de notaris

28 mei 2021 - de eerste incasso vindt plaats. U betaalt rente over april en rente en aflossing over de maand mei

29 juni 2021 - de tweede incasso vindt plaats. U betaalt de rente en aflossing van juni. De opgebouwde rentevergoeding van april en mei wordt in mindering gebracht op uw maandtermijn. 

29 juli 2021 - de derde incasso vindt plaats. U betaalt de rente en aflossing van juli. De opgebouwde rentevergoeding van juni wordt in mindering gebracht op uw maandtermijn

Klik op deze link voor een uitgebreide handleiding

Een bouwdepot kan aangevraagd worden voor zowel de verbouwing van bestaande woningen als voor nieuwbouw woningen.

Een bouwdepot kent een standaard looptijd van 12 maanden. Als de verbouwing langer duurt, dan kunt u het depot eenmalig voor 6 maanden verlengen. U ontvangt van ons 30 dagen voor einde looptijd een bericht waarin wij u informeren dat uw depot gaat aflopen. U kunt kan dan per e-mail of brief bij ons aangeven of u het depot nog wilt aanhouden.

 

Het is belangrijk dat u naast het formulier voor depotuitbetaling ook de kopieën van de facturen meestuurt. Wilt u ervoor zorgen dat zowel het formulier als de facturen ondertekend zijn door alle leningnemer(s). Indien u de facturen zelf al heeft betaald, ontvangen wij ook graag betaalbewijzen van de overboekingen. Indien de gelden overgeboekt moeten worden naar derden, moeten de gegevens van deze partij duidelijk op de factuur vermeld staan.

Wij adviseren u de originele rekening(en) zelf te bewaren. Wij kunnen hier eventueel nog om vragen.

Zodra wij het verzoek tot uitbetaling hebben ontvangen duurt het ongeveer 1 à 2 werkdagen voordat wij het verzoek verwerkt hebben. Vervolgens zetten wij dit door naar ons administratiekantoor en duurt het nog ongeveer circa 3 werkdagen voordat de gelden op rekening staan. 

Als u de gelden zelf al heeft voorgeschoten dan ontvangen wij, naast het depotformulier en de facturen, ook graag een betaalbewijs van de overgemaakte gelden. Zodra wij deze hebben ontvangen zullen de gelden naar uw persoonlijke rekening worden overgeboekt. Indien u alleen een factuur opstuurt, worden de gelden overgeboekt naar de partij die de factuur heeft opgesteld. Houdt u in dat geval rekening met een langere doorlooptijd. 

Indien de lening halverwege de maand passeert kan het bedrag dat betaald moet worden aan rente en aflossing hoger uitvallen. In dit geval wordt namelijk de maand waarin de lening passeert, pas bij de volgende maand bij de automatisch incasso meegenomen. U betaalt dan voor de periode vanaf de ingangsdatum van renteberekening tot de eerst volgende maand én voor de lopende maand.

De verschuldigde maandtermijnen worden altijd achteraf afgeschreven van uw bankrekening. Een betaling heeft dus altijd betrekking op de afgelopen maand.

U kunt ook een rekening van een buitenlands bedrijf betalen vanuit uw bouwdepot. Het is in dit geval belangrijk dat u het bedrag voorschiet. Wij maken namelijk nooit het bedrag rechtstreeks over naar een bedrijf in het buitenland. Nadat u de rekening en het betaalbewijs bij ons hebt ingediend, zullen de gelden naar uw rekening overgeboekt worden. 

Als uw lening passeert bij de notaris tekent u daarbij de originele hypotheekakte en vervolgens stuurt de notaris ons daarvan een kopie. Het is mogelijk dat wij deze pas enkele dagen na passeren ontvangen. Nadat wij deze hebben ontvangen, nemen wij uw hypotheek op in ons systeem. Dit is nodig omdat het regelmatig voorkomt dat de hypotheek toch op een ander moment of helemaal niet passeert.

Zodra de hypotheekakte in ons systeem is gearchiveerd kunt u declaraties indienen. Het verzoek tot depotuitbetaling doet u middels het invullen van dit formulier. Dit formulier kunt u doorsturen naar info@vastgoedhypotheek.nl o.v.v. uitbetaling depot en ‘’leningnummer’’. 

Het minimum bedrag van een bouwdepot bedraagt EUR 7.500,-. Indien de verbouwing kleiner is dan EUR 7.500,-  zullen wij bij verstrekking al uitgaan van de waarde na verbouwing en is een depot niet noodzakelijk.

Als u een bouwdepot bij NIBC Vastgoed Hypotheek aanhoudt, bouwt u over het bedrag in het bouwdepot rentevergoeding op. Deze rentevergoeding is de gemiddelde hypotheekrente minus 1% en wordt maandelijks achteraf in minder gebracht op uw maandtermijn. Deze rentevergoeding wordt aan het einde van maand berekend over het openstaande depotsaldo.

Een voorbeeld:

15 april 2021 - passeren van de akte bij de notaris

28 mei 2021 - de eerste incasso vindt plaats. U betaalt rente over april en rente en aflossing over de maand mei

29 juni 2021 - de tweede incasso vindt plaats. U betaalt de rente en aflossing van juni. De opgebouwde rentevergoeding van april en mei wordt in mindering gebracht op uw maandtermijn.

29 juli 2021 - de derde incasso vindt plaats. U betaalt de rente en aflossing van juli. De opgebouwde rentevergoeding van juni wordt in mindering gebracht op uw maandtermijn.

Indien het resterende bedrag in depot na verbouwing danwel aan het einde van de looptijd van het depot, meer is dan EUR 7.500,- dan kan het restant worden uitgekeerd als liquiditeit of worden afgelost op de lening. Hiervoor dient u een verzoek in te dienen tot uitbetalen van het depot.

Als het restant depot bedrag lager is dan EUR 7.500,- dan wordt het resterende bedrag standaard uitgekeerd als liquiditeit aan de Kredietnemer.

Bij het afsluiten van een lening voor een verbouwing met een bouwdepot kunnen er kosten en/of een renteoplag gedurende de verbouw worden gehanteerd. Dit hangt af van de grootte van de (ver)bouwkosten en de omvang van het bouwdepot ten opzichte van de lening. 

Het maximum aantal depottrekking is afhankelijk van de omvang van uw bouwdepot, hierbij geldt in principe:

Bouwdepot < EUR 50.000,- : maximaal 3 trekkingen
Bouwdepot > EUR 50.000,- : maximaal 10 trekkingen

Bij de goedkeuring van uw lening zal het maximum aantal trekkingen definitief worden bepaald.

De omvang van het bouwdepot kan maximaal de hoofdsom van de lening bedragen. 

Met een Construction All Risk (CAR) verzekering verzekert u schade die de aannemer, klusbedrijf, constructeur, opdrachtgever of architect veroorzaakt tijdens de bouw of verbouw van een pand.

De afbouwgarantie regelt dat betalingen uit het bouwdepot rechtstreeks aan de aannemer worden gedaan. In ruil hiervoor ziet de aannemer af van zijn retentierecht. Hiervoor zal een 3 partijen overeenkomst getekend worden door de aannemer, kredietnemer en de bank. NIBC Vastgoed Hypotheek stelt deze 3 partijen overeenkomst op. Bij goedkeuring van een aanvraag besluit NIBC of een afbouwgarantie vereist is.

Retentierecht is het recht van een aannemer om het project niet ter beschikking te stellen aan de eigenaar, zolang zijn facturen niet volledig betaald zijn.

Cookies

Wij gebruiken privacyvriendelijk ingestelde analytische cookies om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. Ook plaatsen wij een noodzakelijke cookie om te voorkomen dat wij u bij een volgend websitebezoek deze banner opnieuw tonen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.