Veelgestelde vragen

Onderstaande is lijst van voorbeelden van niet toegestane onderpanden. Deze lijst is niet uitputtend. Neemt u in geval van twijfel contact met ons op. 

 • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt;
 • Panden die worden gebruikt als coffeeshop, growshop, prostitutie, etc.;
 • Recreatiewoningen;
 • Stacaravans, woonwagens en woonboten;
 • Woningen gelegen op een bedrijventerrein, ook als dit een woonbestemming heeft;
 • Een pand gelegen op vervuilde grond;
 • Een woning waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt;
 • Coöperatieve flatexploitatieverenigingen;
 • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden;
 • Panden waarop beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder rusten;
 • Panden met een bezwarend kettingbeding;
 • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik;
 • Door de gemeente aangeschreven panden met betrekking tot achterstallig onderhoud;
 • Panden in gebruik voor short-stay rentals, bijvoorbeeld via gespecialiseerde verhuurmaatschappijen zoals via AirBnB;
 • (Woon)boerderijen
 • Houtskeletbouw
 • Maatschappelijk gebonden eigendom

Kamerverhuur is alléén mogelijk in de steden waar een hogeschool of universiteit gelegen is. 

In principe is onderverhuur niet toegestaan en vraagt NIBC Vastgoed Hypotheek dat het onderpand verhuurd wordt middels een rechtstreekse huurovereenkomst tussen eigenaar / verhuurder en huurder / gebruiker / bewoner. In individuele casussen kan hiervan, na voorafgaande goedkeuring door NIBC Vastgoed Hypotheek, afgeweken worden. Een voorbeeld hiervan is verhuur van een woning aan een zorginstelling t.b.v. begeleid wonen. Als dit op de juiste wijze vastgelegd is kan hier apart toestemming voor gegeven worden.

Woning die verhuurd worden aan een woongroep, worden gefinancierd zoals overige regulier verhuurde woningen, mits:

 • Verhuur plaatsvindt conform wet- en regelgeving, waaronder de eisen die de betreffende gemeente stelt aan woongroepen
 • Er sprake is van 1 huurcontract en 1 huurbetaling per maand
 • Taxatie plaatsvindt op basis van verhuur aan een regulier huishouden (dus niet op basis van de hogere huuropbrengst aan een woongroep)

NIBC vereist altijd een eerste recht van hypotheek en staat geen 2e hypotheek achter zich toe.

Als u een NIBC Vastgoed Hypotheek aanvraagt op basis van een onderpand dat reeds in uw bezit is en belast is met meerdere hypotheken, moeten dus alle bestaande geldverstrekkers worden afgelost.

Neemt u bij vragen contact op met uw adviseur.

Als u een financiering wilt arrangeren voor een CV, neemt u dan s.v.p. vooraf contact op om de mogelijkheden te bespreken.

NIBC Vastgoed Hypotheek financiert in voorkomende gevallen CVs. Als uitgangspunt hanteren wij dat er sprake moet zijn van een klein aantal commanditaire vennoten die ook anderszins een relatie hebben, bijv. een familie of enkele vrienden. E.e.a. is verder afhankelijk van de juridische documentatie van de CV. De minimum leningomvang hangt af van de complexiteit van de structuur, maar is tenminste EUR 500.000.

Er tekent altijd iemand mee als kredietnemer, vaak een bestuurder van de beherend vennoot. Afhankelijk van de situatie wordt de aansprakelijkheid van de beherend vennoot en commandieten vastgesteld.

Ook als u woonachtig bent buiten Nederland, maar wel in een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, of Zwitserland, dan kunt u een lening aanvragen, mits u beschikt over:

- een Nederlands paspoort
- een correspondentieadres in Nederland
- een Burgerservicenummer (BSN)
- een Nederlandse bankrekening voor de incasso van rente en aflossing
- een in Nederland gevestigde beheerder van uw vastgoed

Als u tijdelijk buiten de Europese Unie woont, terwijl u als expat werkt voor een in Nederland gevestigde onderneming, neemt u dan vooraf contact met ons op om uw individuele casus te bespreken.

U kunt per kalenderjaar per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoofdsom zonder boete aflossen.  U kunt dit terugvinden in de algemene voorwaarden van uw lening.


Bijvoorbeeld:
Uw lening bestaat uit twee leningdelen, namelijk een deel aflosvrij met leningdeelnummer 101 en een lineaire lening met leningdeelnummer 102. Stel het aflossingsvrije deel was oorspronkelijk een hoofdsom van EUR 100.000,- en het lineaire deel EUR 50.000,-. Dan betekent dit dat u EUR 10.000,- per kalenderjaar mag aflossen op leningdeelnummer 101 en EUR 5.000,- op leningdeelnummer 102.


Graag een aparte overboeking per leningdeel.


Als u wilt aflossen op uw hypotheek kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 95 ABNA 0588 270 288 ten name van ''Stichting ontvangsten Hypotheekgelden'' onder vermelding van: "extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer". U hoeft uw aflossing niet vooraf aan te kondigen. De bevestiging van deze extra aflossing ontvangt u na ongeveer vijf werkdagen. Vervolgens zal er nog een nieuw leningoverzicht per post opgestuurd worden. 
 
Laat u bij twijfel adviseren door uw adviseur.

Ja. U moet het bedrag zo snel mogelijk aan ons betalen op ons bankrekening NL 95 ABNA 0588 270 288 ten name van ''Stichting ontvangsten Hypotheekgelden'' onder vermelding van: "leningnummer + leningdeelnummer".

U krijgt uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van uw huidige periode een voorstel per post. Dit voorstel bevat het nieuwe rentepercentage dat hoort bij dezelfde periode. Bij dit voorstel zit ook een keuzeformulier. Als u een andere periode wilt kiezen, kunt u dit formulier gebruiken om uw keuze aan ons door te geven. Om het formulier op tijd te kunnen verwerken, vragen wij u het formulier uiterlijk twee weken voor het verlopen van de huidige periode terug te sturen.

LET OP!: Als u niet (tijdig) reageert op ons voorstel gaan wij ervanuit dat u akkoord gaat met het voorstel.

De incasso van rente en aflossing vindt plaats op de een na laatste werkdag van de maand.


Als uw lening begin van de maand bij de notaris is gepasseerd, vindt de incasso plaats aan het einde van de eerste maand. In andere gevallen volgt de eerste incasso pas aan het einde van de maand daarop volgend.

Wanneer u een financiering heeft op meerdere onderpanden en u verkoopt één van die onderpanden, dan bepaalt NIBC van geval tot geval welk bedrag op de financiering afgelost moet worden.

In het algemeen zullen wij u vragen om een pro rata deel van de lening af te lossen.

Bijvoorbeeld:
Stel u heeft 2 onderpanden van EUR 200.000 en EUR 400.000 (totaal EUR 600.000) met daarop een uitstaande financiering van EUR 420.000. U verkoopt het eerste onderpand voor EUR 250.000. Wij zouden u dan vragen om (EUR 200.000 / EUR 600.000 x EUR 420.000) = EUR 140.000 af te lossen.

Hierop zijn afwijkingen omhoog en omlaag mogelijk. Als u bijv. een erg lage bevoorschotting heeft, dan is het soms mogelijk om een pand te verkopen en niet of nauwelijks af te lossen. Als u daarentegen 2 onderpanden had van uiteenlopende kwaliteit (een zeer goede woning en een woning van matige kwaliteit) en u verkoopt de zeer goede woning, dan kunnen wij u vragen om een meer dan evenredig deel van de lening af te lossen. In alle gevallen geldt uiteraard dat de financiering binnen de afgesproken convenanten moet blijven.

Het kan zijn dat we in voorkomende situaties vragen om een taxatie update van het resterende onderpand aan te leveren.

U kunt via de notaris een verzoek tot gedeeltelijk royement indienen. Dit verzoek zullen wij na ongeveer 5 werkdagen oppakken ter beoordeling.

U kunt uw adreswijziging middels dit formulier aan ons doorgeven.

LET OP! Vergeet niet een kopie van uw legitimatie mee te sturen.

Een huurmutatie kunt u per email aan ons doorgeven op documenten@vastgoedhypotheek.nl. 

Graag ontvangen wij een kopie van het huurcontract en een ingevulde en ondertekende huurlijst.

Deze kunt u hier downloaden.

Op deze huurlijst hoeft u alleen het nieuwe huurcontract op te nemen. Ongewijzigde huurcontracten hoeft u niet opnieuw door te geven, dit mag uiteraard wel.

U kunt een wijziging van uw incassorekening aan ons doorgeven middels dit formulier.


LET OP! Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van uw rekeningafschrift mee te sturen.

Als u in de maand december een extra bedrag aflost, wordt de extra terugbetaling verwerkt met de datum waarop wij het bedrag hebben ontvangen. Het kan evenwel voorkomen dat deze extra aflossing nog niet in uw jaaropgave verwerkt is.


U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw extra aflossing. Deze brief kunt u gebruiken bij het corrigeren van uw totale lening per 31 december op uw belastingaangifte. U heeft hiervoor geen aangepast jaaroverzicht nodig.

Nee, NIBC financiert geen objecten bezwaard met recht van vruchtgebruik.

U kunt met maximal 4 aanvragers samen een financieringsaanvraag doen

U kunt een aanvraag indienen om een lopende lening te verhogen, mits de verhoging tenminste EUR 15.000 bedraagt.

Opname van liquiditeit is onder voorwaarden mogelijk. Als u het onder te zetten vastgoed recent heeft aangekocht met spaargeld en uw spaargeld weer wilt aanvullen, dan kan dat. Als het vastgoed al langer dan 1 jaar in bezit is, dan kan liquiditeit alleen worden verstrekt als dat zal worden aangewend voor aankoop of verbetering van te verhuren vastgoed in Nederland.

Nee, NIBC Vastgoed Hypotheek verstrekt geen bankgaranties.

U betaalt over de maand waarin de extra terugbetaling door ons ontvangen is nog het ‘oude’ termijnbedrag. In deze maand betaalt u dus teveel. Dit teveel betaalde bedrag wordt extra in mindering gebracht op de hoogte van uw lening. Daarna berekenen wij het nieuwe termijnbedrag.


Na het overmaken van de extra terugbetaling betaalt u dus nog één keer het oude termijnbedrag. De maand daarna is uw termijnbedrag aangepast aan uw nieuwe schuldrest.

Uw jaaroverzicht wordt eind januari opgemaakt en verstuurd. 

Als u een paspoort heeft dat is uitgegeven in één van de EER-lidstaten of Zwitserland en u woont/werkt voorafgaand aan de aanvraag al minimaal drie jaar in Nederland, is het mogelijk een financieringsaanvraag in te dienen.


Als u geen Nederlander of ingezetene bent van een EER-lidstaat of Zwitserland, neemt u dan vooraf contact met ons op om uw individuele casus te bespreken.

U kunt een verhogingsaanvraag indienen als het vastgoed meer waard is geworden door bijvoorbeeld een verbouwing of positieve ontwikkelingen in de markt. Voor deze verhoging dient u contact op te nemen met één van onze aangesloten adviseurs. Zij beschikken over de formulieren voor het indienen van de verhogingsaanvraag. Veelal zal een update van de taxatie benodigd zijn.

Voor een actueel overzicht van uw lening kunt u een e-mail, met daarin uw verzoek en leningnummer, sturen naar documenten@vastgoedhypotheek.nl. Na vijf werkdagen ontvangt u dit overzicht per post. 

De laatste versie van het aanvraagformulier vindt u hier.

 

 

Overige formulieren (clientprofielformulier, herkomst middelen formulier en huurlijst) vindt u hier

 

 

Als u liever het gecombineerde formulier gebruikt waarin zowel het aanvraagformulier als de aanvullende formulieren opgenomen zijn, kijkt u dan hier

NIBC Vastgoed Hypotheek heeft recent een klantenportaal gelanceerd. In dit klantportaal kunt u de gegevens van uw financieringen inzien, huurmutaties doorgeven en uw correspondentie digitaal inzien.

Als u toegang wilt, neemt u dan contact met ons op via 070 342 5500.

Ja, de bank is verplicht leningen aan natuurlijke personen te registreren bij het BKR. De lening wordt geregistreerd als ZK (Zakelijke Krediet). De hoofdsom wordt niet vermeld.      

Voor een aantal wijzigingen op uw bestaande hypotheek brengen wij kosten in rekening:

- Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: €500,-

- Verhoging met minder dan €70.000,-: €500,-
(Bij verhogingen boven de €70.000,- worden geen kosten in rekening gebracht)

- Tussentijdse renteaanpassing: €250,-
(Er worden geen kosten gerekend voor renteaanpassingen aan het einde van een rentevastperiode)

 

De gemeente Amsterdam heeft in de zomer van 2017 bekend gemaakt dat zij de erfpachters twee mogelijkheden gaat bieden. Afkopen met forse korting of de erfpacht vastzetten. Beide opties hebben gevolgen voor uw hypotheek.
NIBC hanteert op basis van de huidige situatie het volgende beleid; bij omzetting van erfpachtrecht in de gemeente Amsterdam dient er altijd een nieuwe akte te worden opgesteld. NIBC hanteert dit beleid zolang er nog geen duidelijkheid is vanuit de wetgever.

Waarom is het belangrijk dat er een nieuwe akte komt?

Bij het vestigen van het hypotheekrecht op het onderpand is er ook een hypotheekrecht gevestigd op het (oude) erfpachtrecht. Door een wijziging van het erfpachtrecht wijzigen ook de erfpachtvoorwaarden en is ons hypotheekrecht nog steeds gevestigd op de oude erfpachtvoorwaarden die dus niet meer van toepassing zijn. Wanneer NIBC de woning onverhoopt gedwongen moet verkopen dan kunnen we zonder aangepaste akte alleen de woning verkopen en niet het oude erfpachtrecht omdat dit eenvoudigweg dan niet meer bestaat. Kortom; verkoop zonder het erfpachtrecht zal dus ook minder op leveren. Daarom vestigen we een nieuwe aanvullende hypotheekakte op zowel het onderpand als het nieuwe erfpachtrecht, zodat we bij een eventuele uitwinning volledig van ons recht gebruik kunnen maken.

Cookies

Wij gebruiken privacyvriendelijk ingestelde analytische cookies om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. Ook plaatsen wij een noodzakelijke cookie om te voorkomen dat wij u bij een volgend websitebezoek deze banner opnieuw tonen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.